Grafika przedstawia Plakat Śląskie Pomaga. Wsparcie Samorządu Województwa Śląskiego w walce z epidemią COVID-19, dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej tj.: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym, zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.8