Spotkanie informacyjno – edukacyjne w Muzeum Śląskim w Katowicach,

cze 15, 2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach zorganizował 13 czerwca spotkanie informacyjno – edukacyjne w Muzeum Śląskim w Katowicach, aby przedstawić planowany rozwój usług społecznych oraz proces deinstytucjonalizacji w naszym województwie na najbliższe lata.
Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nakreślili kierunki zmian, które dotyczą m.in. domów pomocy społecznej. Pracownicy ROPS przedstawili projekty, które będę przez nich koordynowane. Imponująca jest kwota środków finansowych dla naszego województwa na działania w obszarze pomocy i integracji społecznej, pieczy zastępczej oraz ekonomii społecznej.
Zebranie dowiedzieli się o naborach konkurencyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonych przez Urząd Marszałkowski, harmonogramie naborów wniosków, a także warunkach i możliwościach udziału w nich przez poszczególne podmioty.
Skip to content