Warunki przyjęcia do dps

Osobom wymagającym całodobowej opieki związanej z wiekiem, niepełnosprawnością lub chorobą przysługuje prawo do zamieszkania w domu pomocy społecznej. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do placówki powinna złożyć pisemną prośbę o umieszczenie w DPS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla jej miejsca zamieszkania. Ośrodek na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wyda decyzję kierującą do DPS. W przypadku braku wolnych miejsc osoba ta zostanie wpisana na listę oczekujących. Na podstawie art. 56 Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004r. z późniejszymi zmianami pragniemy poinformować, iż domy pomocy społecznej zostały podzielone ze względu na specyfikę chorób oraz potrzeby osób ubiegających się o przyjęcie do tego typu placówek. Są więc placówki przeznaczone dla:

  • osób w podeszłym wieku;
  • osób przewlekle somatycznie chorych;
  • osób przewlekle psychicznie chorych;
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
  • osób niepełnosprawnych fizycznie;
  • osób uzależnionych od alkoholu.

Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej mogą być kierowane w trybie przyspieszenia lub poza kolejnością. Decyzje w tym zakresie podejmuje również MOPS. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Pensjonariusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów w wysokości 70% swojego dochodu, natomiast do pełnego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca dopłaca gmina, która go kieruje do placówki. MOPS może wystąpić o partycypowanie w kosztach przez członków rodziny zobowiązanych do alimentacji. Koszt utrzymania Pensjonariusza w naszym dps-ie obecnie wynosi 6.696,00 zł od osoby, jednak corocznie ulega on zmianie i jest ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi: 49 109,64 zł

Skip to content