Aktualne Oferty Pracy

Informacje dla osób starających się o pracę w Domu Pomocy Społecznej:

Aktualnie brak naboru na wolne stanowiska 

 

 

 

 

Część informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
z siedzibą przy ul. Kontkiewicza 2; 42-209 Częstochowa.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@dps.czest.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące podmioty:

upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak np. Biuletyn Informacji Publicznej, Państwowa Inspekcja Pracy w Częstochowie oraz inne podmioty z którymi Dom Pomocy Społecznej zawarł umowę np. firma świadcząca usługi informatyczne.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

a) dostępu do danych osobowych,

b) do ich sprostowania,

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

d) prawo do cofnięcia zgody.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrowy Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi: 49 109,64 zł

Skip to content