Aktualne Oferty Pracy

Informacje dla osób starających się o pracę w Domu Pomocy Społecznej:

 Nabór na stanowisko: Pracownik socjalny

Dom Pomocy Społecznej

Kontkiewicza 2

42-209 Częstochowa

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO   

Pracownik socjalny  

– w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo –

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • wykształcenie wyższe /specjalność: praca socjalna/,
 • znajomość obsługi komputera /Word, Excel/,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisko,
 • predyspozycje osobowościowe pozwalające na pracę z  osobami  przewlekle psychicznie chorymi.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, uczciwość, odpowiedzialność,
 • wrażliwość na potrzeby innych ludzi,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • odporność na stres.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • uczestnictwo w przyjęciu nowego mieszkańca,
 • otoczenie mieszkańca szczególną troską w początkowym okresie pobytu,
 • pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z rodziną,
 • reprezentowanie mieszkańca w załatwianiu jego spraw na terenie Domu i poza nim,
 • podtrzymywanie kontaktu z mieszkańcem przebywającym poza Domem (szpital, sanatorium)
 • współudział w tworzeniu indywidualnych planów wsparcia.

 

 1. Terminarz:
 • składanie podań oraz uzgadnianie terminu rozmów

od 23.11.2022 r. do 09.12.2022 r.,

 • rozmowy kwalifikacyjne dnia 12.2022 r.  
 • informacja o wyniku rozmów dnia 13.12.2022 r.,
 • zatrudnienie osoby wyłonionej w konkursie od 02.01.2023 r.

 

CV należy przesłać na adres: dps@dps.czest.pl

Spośród złożonych ofert wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

W procesie rekrutacji rozpatrywane będą wyłącznie CV, które zawierają klauzulę następującej treści:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, oraz ustawą   z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)”.

Osoby składające dokumenty aplikacyjne w związku z ubieganiem się o pracę w DPS, zobowiązane są do zamieszczania w CV poniższej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Część informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
z siedzibą przy ul. Kontkiewicza 2; 42-209 Częstochowa.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@dps.czest.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące podmioty:

upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak np. Biuletyn Informacji Publicznej, Państwowa Inspekcja Pracy w Częstochowie oraz inne podmioty z którymi Dom Pomocy Społecznej zawarł umowę np. firma świadcząca usługi informatyczne.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

a) dostępu do danych osobowych,

b) do ich sprostowania,

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

d) prawo do cofnięcia zgody.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrowy Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi: 49 109,64 zł

error: Nie kopiuj !!
Skip to content