Aktualne Oferty Pracy

Nabór na stanowisko – Konserwator

 

Dom Pomocy Społecznej

Kontkiewicza 2

42-200 Częstochowa

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

konserwator

–    w pełnym wymiarze czasu pracy  –

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • sumienność, dokładność, dyspozycyjność
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisko,
 • brak przeciwskazań do pracy fizycznej i prac wysokościowych,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie techniczne będzie dodatkowym atutem,  
 • mile widziane doświadczenie w pracy na ww. stanowisku,
 • mile widziane uprawnienia SEP elektryczne do 1kV                                                                                             
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • bieżące utrzymanie i konserwacja instalacji technicznych w obiekcie,
 • obsługa, konserwacja, naprawy maszyn, urządzeń i sprzętu
 • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia budynku,
 • wykonywanie drobnych prac elektrycznych a także remontowo – malarskich,
 1. Terminarz:
 • składanie podań oraz uzgadnianie terminu rozmów

             od 07.09.2021 r. do 17.09.2021 r.,

 • rozmowy kwalifikacyjne dnia 20.09.2021 r.,
 • informacja o wyniku rozmów dnia 21.09.2021 r.,
 • zatrudnienie osoby wyłonionej w konkursie od 01.10.2021 r. 
 1. Dodatkowe informacje:
 •   dokumenty: CV, świadectwo szkolne, świadectwa pracy z dotychczasowych zakładów pracy i inne potwierdzające zdobyte kwalifikacje i uprawnienia /do wglądu/.

Będą rozpatrywane wyłącznie CV, które zawierają klauzulę następującej treści:

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r Dz.U. 2019 poz. 1781, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Nabór na stanowisko – Pracownik gospodarczy

Dom Pomocy Społecznej

Kontkiewicza 2

42-209 Częstochowa

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Robotnik gospodarczy

–    w pełnym wymiarze czasu pracy  –

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie minimum gimnazjalne,

 • samodzielność,

 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,

 • organizowanie stanowiska pracy, wykonywanie prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

 • sumienność i dokładność,

 • wykonywanie zadań zleconych przez przełożonych

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku i w jego otoczeniu,

 • w okresie zimowym odśnieżanie i usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych a także posypywanie ich solą i piaskiem,

 • pielęgnowanie zieleni i trawników, żywopłotów, krzewów i drzew, nawożenie i podlewanie roślin, zabezpieczenie przed mrozami,

 • obsługiwanie i konserwacja sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do pracy, w szczególności traktorek ogrodowy, zamiatarki, taczki, miotły, grabie, szpadle, łopaty, widły itp.

 • utrzymywanie w należytym stanie sprzętu i narzędzi,

 1. Terminarz:

 • składanie podań oraz uzgadnianie terminu rozmów

od 13.09.2021 r. do 24.09.2021 r.,

 • rozmowy kwalifikacyjne dnia 27.09.2021 r.,

 • informacja o wyniku rozmów dnia 27.09.2021 r.,

 • zatrudnienie osoby wyłonionej w konkursie od 01.10.2021 r.

 1. Dodatkowe informacje:

  • wymagane dokumenty: świadectwo szkolne, świadectwa prac z dotychczasowych zakładów pracy i inne potwierdzające zdobyte kwalifikacje i uprawnienia /do wglądu/.

Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na jedynie wybrane oferty.

Spośród złożonych ofert wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Będą rozpatrywane wyłącznie CV, które zawierają klauzulę następującej treści:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r Dz.U. 2019 poz. 1781, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

 

Informacje dla osób starających się o pracę w Domu Pomocy Społecznej:

Osoby składające dokumenty aplikacyjne w związku z ubieganiem się o pracę w DPS, zobowiązane są do zamieszczania w CV poniższej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Część informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
z siedzibą przy ul. Kontkiewicza 2; 42-209 Częstochowa.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@dps.czest.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące podmioty:

upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak np. Biuletyn Informacji Publicznej, Państwowa Inspekcja Pracy w Częstochowie oraz inne podmioty z którymi Dom Pomocy Społecznej zawarł umowę np. firma świadcząca usługi informatyczne.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

a) dostępu do danych osobowych,

b) do ich sprostowania,

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

d) prawo do cofnięcia zgody.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrowy Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi: 49 109,64 zł

error: Nie kopiuj !!
Skip to content