Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2, 42-209 Częstochowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie https://dps.czest.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-03

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 2023-01-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/JPG nie są dostępne cyfrowo w całości,
część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.24.06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/157179?hl=pl

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/skroty-klawiaturowe-firefox

Opera:https://help.opera.com/pl/latest/skroty-klawiszowe/#Szybsza-nawigacja-dzi%C4%99ki-skr%C3%B3tom-klawiaturowym

Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4531783/microsoft-edge-keyboard-shortcuts

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie ma siedzibę przy ul. Kontkiewicza 2, 42-209 Częstochowa. Numer telefonu centrali: 34 364 38 15, numer faksu 34 364 38 10. Adres poczty elektronicznej: dps@dps.czest.pl, adres strony internetowej: https://dps.czest.pl/, adres serwisu Biuletynu Informacji Publicznej: http://dps.bip.czestochowa.pl/, adres skrytki podawczej na platformie e-PUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/DPS_CZ-WA

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą upoważnioną jest Krzysztof Mikuszewski, adres e-mail: k.mikuszewski@dps.czest.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 364 38 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu o który chodzi, sposób kontaktu z osobą występującą z żądaniem, oraz wskazanie alternatywnego sposobu dostępu jeżeli dotyczy. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2, 42-209 Częstochowa.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Kontkiewicza 2. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz dwa podjazdy dla wózków inwalidzkich. Recepcja Domu Pomocy Społecznej znajduje się na wprost od wejścia głównego.

W budynku znajdują się dwie windy osobowe przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Windy znajdują się na końcu korytarzy po lewej i prawej stronie od wejścia głównego. Jedna winda wyposażona jest w panele z informację w alfabecie Braille’a, przycisk Zero jest odznaczony kolorem, winda posiada zainstalowaną kamerę podłączoną do systemu monitoringu budynku, w windzie zainstalowano łączność telefoniczna z Portiernią DPS. Wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich piętrach budynkach na holach ogólnodostępnych. Wszystkie piętra budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie zastosowano oznaczenia kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Domu Pomocy Społecznej nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przed budynkiem wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na parking prowadzi zejście w formie wybrukowanej pochyłej powierzchni bez barier architektonicznych.

Do budynku Domu Pomocy Społecznej jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. W celu umówienia wizyty prosimy o wysłanie wiadomości email na adres dps@dps.czest.pl
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Domem Pomocy Społecznej możliwy jest w szczególności poprzez:

korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: dps@dps.czest.pl
przesyłanie faksu na numer 34 364 38 10,
wysyłając korespondencję pisemną na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2, 42-209 Częstochowa

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi: 49 109,64 zł

Skip to content